لیگُویشن فرصت ویژه برای جبران امتیاز ها - فرصت ویژه جبران امتیاز از چهار مسابقه گذشته

فرصت ویژه جبران امتیاز از چهار مسابقه گذشته
 • 0
 • 1
 • قوانین: *تا دوشنبه 1399/10/22 زمان شرکت در مسابقات گذشته و جبران امتیاز را خواهید داشت . * مسابقات الفبای نوآوری، هر کدام 20 امتیاز دارد. * مسابقه لاجیک سطح آسان 25 امتیاز سطح دشوار 35 امتیاز *برای شرکت در مسابقه لاجیک حتما دستورالعمل این مسابقه را در اینستاگرام سرای نوآوری ببینید. * برای مسابقات الفبای نوآوری، در صورتی که موفق به گرفتن فایل PDF نشدید اسکرین شات جدول را آپلود و مشخصات خود را زیر وارد کنید.
  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • تلفن همراه*
  4
 • نظرات و پیشنهادات*
  5
 • فایل PDF یا اسکرین شات خود را آپلود کنید*فقط الفبای نوآوری هفته اول آپلود الفبای نوآوری هفته اول
   6
  • فایل PDF یا اسکرین شات خود را آپلود کنید*فقط الفبای نوآوری هفته دوم آپلود الفبای نوآوری هفته دوم
    7
   • فایل PDF یا اسکرین شات خود را آپلود کنید*فقط الفبای نوآوری هفته سوم آپلود الفبای نوآوری هفته سوم
     8